• Nie znaleziono jednostki o podanym numerze RSPO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych osób zadających pytanie dotyczące SIO jest Minister Edukacji i Nauki. Minister Edukacji i Nauki powierzył przetwarzanie danych osobowych użytkowników SIO Informatycznemu Centrum Edukacji i Nauki w Warszawie, adres: al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa;
  • Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@icein.gov.pl;
  • Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
  • dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki zawarło umowę w związku z realizacją usług na rzecz Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
  • Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • przez okres przetwarzania Państwa danych, niezbędny do prawidłowego rozpatrzenia skargi lub wniosku przez Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki, mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  • przez okres przetwarzania Państwa danych, niezbędny do prawidłowego rozpatrzenia skargi lub wniosku przez Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zadania pytania dot. SIO;
  • Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.